Načelnik Općine Ivankovo

Marko Miličević, dipl.ing.

Telefon: 032 379-027

Mobitel: 099 526 3455

E-mail: nacelnik.ivankovo@gmail.com

 

Načelnik obavlja sljedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i Statutom
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Ivankovo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Općine
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela – imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijema u upravna tijela Općine
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave prenesenih na Općinu
 • nadzire rad upravnih tijela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

 

Zamjenik općinskog načelnika

Igor Dojmi, struč.spec.oec.

Tel: 032 379 027

E-mail: donacelnik.ivankovo@gmail.com

Načelnik ima jednog zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga koji ga sprječavaju u obavljanju dužnosti. Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.  Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika.

Skip to content