Načelnik Općine Ivankovo

Marko Miličević, dipl.ing.

Telefon: 032 379-027

Mobitel: 099 526 3455

E-mail: nacelnik.ivankovo@gmail.com

 

Načelnik obavlja sljedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i Statutom
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Ivankovo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Općine
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela – imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijema u upravna tijela Općine
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave prenesenih na Općinu
 • nadzire rad upravnih tijela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.

Skip to content