ZAKONI

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.)
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
 • Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., i 29/17.)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 8-118/1996, 77-1367/1996, 95-1485/1997, 131-1892/1997, 68-819/1998, 66-1221/1999, 145-2179/1999, 30-627/2000,116-2242/2000, 163-2351/2003, 17-488/2004, 110-2103/2004, 141-2479/2004, 150-2905/2005, 153-2972/2005, 129-2852/2006, 117-3413/2007,25-826/2008, 60-2037/2008, 20-487/2010, 69-2093/2010, 126-2536/2011, 112-2434/2012, 19-325/2013, 80-1672/2013, 40-693/2014,69-1305/2014, 87-1762/2014, 94-1889/2014)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 57/15. i 98/19.)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
 • Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13., 110/15.)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18. i 98/19.)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19.)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18. i 110/19.)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16.)
 • Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/13., 52/18. i 50/20.)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/1.7, 39/19. i 125/19.)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17. i14/19.)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16.)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01, 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( „Narodne novine“ broj 78/15. )
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „Narodne novine“ broj 125/11., 64/15. i 112/18.)
 • Zakon o obveznim odnosima ( „Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.)
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.),
 • Obiteljski zakon („Narodne novine“ broj 103/15. i 98/19.),
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
 • Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20.)
 • Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14., 70/17. i 98/19.)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. 42/20.)
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90.,27/93. i 38/09.)
 • Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93., 11/94. i 38/09.)
 • Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19., 32/20. i 42/20.)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/02)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.)
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15. i 102/19.)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18.)
 • Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.)
 • Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.)
 • Zakon o obveznim odnosima(„Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.)
 • Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.)
 • Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15., i 104/17.)
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 68/18., 02/20., 46/20. i 47/20.)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17.)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107., 39/13., 157/13., 157/13.,, 110/15., 70/17. i 118/18.)
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.)
 • Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09., 55/13., 153/13., 41/16. i 114/18.)
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98., 50/12. i 89/17.)
 • Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19.)
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj  153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17.)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 12, 49/11. i 25/13.)
 • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17. i 32/19.)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)
 • Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj  87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.)

 

UREDBE

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12.)

 

Skip to content