Proračun u malom Općine Ivankovo za 2020. godinu.

PRIHODI I PRIMICI IZNOS U HRK
Prihodi od poreza 15.547.100,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.323.200,00
Prihodi od imovine 1.280.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakdnada 1.746.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 750.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.900.000,00
UKUPNO 36.550.800,00
RASHODI I IZDACI IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene 4.609.400,00
Materijalni rashodi 8.279.900,00
Financijski rashodi 76.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.600.000,00
Ostali rashodi 2.748.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 105.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.667.500,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.875.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 550.000,00
UKUPNO 36.550.800,00