Načelnik Općine Ivankovo i prokurist tvrtke „Cestorad d.o.o.“, Vinkovci su 27. veljače 2019. godine potpisali Ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo.

Ugovor je potpisan nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave u vrijednosti 3.155.997,93 kn.

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta provest će se u području gospodarske zone na k.č. 2398/23 k.o. Ivankovo, a obuhvaća građevinske, obrtničke i elektrotehničke radove te opremanje reciklažnog dvorišta.

Stručni nadzor izgradnje reciklažnog dvorišta obavljat će tvrtka „Torzo d.o.o.“, Lovas na temelju potpisanog ugovora u vrijednosti 75.500,00 kn, dok će projektantski nadzor obavljati tvrtka „Dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor“ Nijemci na temelju potpisanog ugovora u vrijednosti 60.000,00 kn.

 

Izvor financiranja se temelji na potpisanom ugovoru u kolovozu 2018. godine između načelnika Općine Ivankovo, ministra zaštite okoliša i energetike i direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. godine pod nazivom “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području općine Ivankovo”.

Sukladno potpisanim Ugovorima, 85% iznosa ugovorenih financijskih sredstava su bespovratna sredstva iz EU fonda, a ostatak, odnosno 15% financira se iz proračuna Općine Ivankovo.

Projekt pridonosi povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjuje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada (baterije, stari lijekovi, zauljene krpe, deterdženti, akumulatori, …), otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje.

Nakon izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta tj. završetka projekta, upravljanje nad istim će preuzeti Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Ivankovo.

Za mještane Općine Ivankovo organizirat će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe vezano za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.