Nepostojanje sukoba interesa u postupcima javne nabave koje provodi Općina Ivankovo.