NAKON PROVEDENOG POSTUPKA OBRADE I VREDNOVANJA PRISTIGLIH PRIJAVA ZA NATJEČAJ OBJAVLJUJEMO ZAPISNIK I POZIV NA TESTIRANJE

 

Klasa: 110-03-18-01/1 Urbroj: 2188/03-03/1-18-5 od 19. II. 2018.    (986)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18, – nadalje: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ivankovo, klasa: 110-03/18-01/1, urbroj: 2188/03-03/1-18-2 od 24. siječnja 2018. i klasa: 110-03/18-01/1, urbroj: 2188/03-03/1-18-3 od 5. veljače 2018. i Plana prijma službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo klasa: 110-03/18-01/1, urbroj: 2188/03-03/1-18-4 od 5. veljače 2018., pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/službenica u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na neodređeno vrijeme za sljedeća službenička mjesta:

 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. referent – administrativni tajnik načelnika – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

2. viši referent za opće i upravne poslove – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– upravni pravnik ili stručni prvostupnik javne uprave s najmanje jednom godinom radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

3. viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

4. viši stručni suradnik za knjigovodstvo i financije – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

5. voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik građevinske struke ili stručni specijalist inženjer građevinarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

6. referent – komunalni redar – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– srednja četverogodišnja stručna sprema građevinski tehničar s najmanje jednom godinom radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu lokalne samouprave propisane odredbom članka 12. Zakona.

U službu lokalne samouprave ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu za svako pojedino službeničko mjesto za koje se prijavljuje sa svim traženim prilozima uz svaku pojedinačnu prijavu te koja ispunjava opće uvjete iz javnog natječaja.

Službenici se primaju u službu lokalne samouprave uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu javiti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnoga stručnog ispita u roku jedne godine od prijma u službu. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata/kinje (ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti elektroničku poštu), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– preslik diplome ili svjedodžbe;

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo);

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit;

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočava izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u službu lokalne samouprave ___ (uz navod rednog broja i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje)«.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava opće uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu lokalne samouprave prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 143/02, 33/05, 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Na pravo prednosti ne može se pozivati osoba koja se prijavljuje za rukovodeće radno mjesto.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova službeničkog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Ivankovo.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju opće uvjete te ih poziva na testiranje i intervju. Na intervju se pozivaju kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere odnosno testiranja. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog uređenja Republike Hrvatske, Zakona po lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o općem upravnom postupku, Uredsko poslovanje, Zakon o proračunu i Statuta Općine Ivankovo.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, način testiranja kandidata/kinja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Općine Ivankovo.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Općine Ivankovo, najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave izabranog kandidata na web-stranici Općine Ivankovo. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Općine Ivankovo.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

U skladu s člankom 24. Zakona, po ovom natječaju nije obvezan izbor nijednog kandidata.

Općina Ivankovo

Skip to content