Javni natječaj za prijam službenika/službenica u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na neodređeno vrijeme za  službenička mjesta Odsjek za komunalno gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu

Klasa: 112-02/18-01/8 Urbroj: 2188/03-03/1-18-1 od 10. V. 2018.    (2817)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18, – nadalje: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 1/18. i 4/18.) i Plana prijma službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 4/18. i klasa: 022-06/18-01/01, urbroj: 2188/03-03/1-18-1, od 9. ožujka 2018.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika/službenica u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na neodređeno vrijeme za sljedeća službenička mjesta:

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU  

 

1. Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik građevinske struke ili stručni prvostupnik građevinske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

2. Viši referent za komunalne poslove – 1 službenik/ica.

Stručni uvjeti:

– upravni pravnik ili prvostupnik javne uprave s najmanje 1 godinom radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu lokalne samouprave propisane odredbom članka 12. Zakona: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova za koje se prima.

U službu lokalne samouprave ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu za svako pojedino službeničko mjesto za koje se prijavljuje sa svim traženim prilozima uz svaku pojedinačnu prijavu te koja ispunjava opće uvjete iz javnog natječaja.

Službenici se primaju u službu lokalne samouprave uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu javiti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku 1 godine od prijema u službu. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata/kinje (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– preslik diplome

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo);

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit;

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočava izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u službu lokalne samouprave« (uz navod rednog broja i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava opće ili stručne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu lokalne samouprave prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova službeničkog mjesta. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Ivankovo.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju opće i stručne uvjete te ih poziva na testiranje i intervju. Na intervju pozivaju se kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere odnosno testiranja.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog uređenja Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o općem upravnom postupku, Uredskog poslovanja i Statuta Općine Ivankovo.

Opis poslova i podaci o plaći službeničkih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, način testiranja kandidata/kinja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Općine Ivankovo www.opcina-ivankovo.hr.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Ivankovo, najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave izabranog kandidata.

U skladu s člankom 24. Zakona, po ovom natječaju nije obvezan izbor nijednog kandidata.

Općina Ivankovo